Regulamin

1) Niniejszy „Regulamin systemu wspomagania pracy trenera – Asystenta Trenera „UNICOACH”, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z systemu, będącego własnością spółki SOCCER-SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-492 przy ul. Ks. L. Zalewskiego 5.
2) Definicje ujęte w niniejszym Regulaminie:

a. Usługodawca – należy przez to rozumieć spółkę SOCCER-SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20 – 492 przy ul. Ks. L. Zalewskiego 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublinie, numer KRS pod nr 0000512549, NIP: 712-320-04-15, REGON: 060591537.
b. System – należy przez to rozumieć portal Asystent Trenera „UNICOACH” działający na Stronie internetowej www.portal.unicoach.pl oraz innych subdomenach wykupionych przez Usługodawcę, na warunkach określonych w Regulaminie.
c. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osobę fizyczną, która ze względu na ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest reprezentowana dla potrzeb akceptacji Regulaminu przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
d. Nazwa użytkownika (Login) – należy przez to rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie ściśle przypisane do każdego Użytkownika.
e. Hasło – należy przez to rozumieć ciąg liter, znaków specjalnych (myślnik, podkreślnik) oraz cyfr o długości od 8 do 30 znaków – określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się do Systemu przez Użytkownika i musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny.
f. Licencja – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę wraz z określonymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Systemu, w wybranej przez siebie opcji.
g. Licencja Free – podstawowa bezpłatna opcja Konta zawierająca podstawowe funkcje, ważna jeden miesiąc.
h. Licencja Coach Standard/ Premium/ Professional/ – typy kont dla trenerów.
i. Licencja Club Standard/ Premium/ Professional – typy kont dla klubów piłkarskich.
j. Okres bezpłatny – należy przez to rozumieć jednorazowy okres kolejnych 30 dni kalendarzowych następujących bezpośrednio po Rejestracji, w czasie których Użytkownik korzysta bezpłatnie z Systemu ramach Licencji Free.
k. Model Płatności – należy przez to rozumieć opłatę związaną z okresem ważności Licencji Coach Standard, Coach Premium, Coach Professional oraz Licencji Club Standard, Club Premium i Club Professional, jaką Użytkownik uiszcza, zgodną z cennikiem dostępnym na stronie www.unicoach.pl oraz www.portal.unicoach.pl
l. Cennik – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą szczegółowe opcje różnych typów Licencji. Cennik jest udostępniony pod adresem: www.unicoach.pl oraz www.portal.unicoach.pl
m. Opłata – kwota należna do zapłaty dla Usługodawcy za korzystanie z Systemu i innych usług oferowanych przez Usługodawcę.
n. Rejestracja – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu w Systemie konta przez Użytkownika, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na Stronie internetowej.
o. Konto – spersonalizowany dostęp do Systemu przydzielony Użytkownikowi na podstawie dokonanej pełnej rejestracji.
p. Dane – należy przez to rozumieć zestawienie danych zgromadzonych w Systemie według parametrów określonych przez Usługodawcę lub Użytkownika.
q. Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135),
r. Rozporządzenie MSWiA – Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)
s. Administrator Danych Osobowych (ADO) – SOCCER-SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20 – 492 przy ul. Ks. L. Zalewskiego 5, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
t. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osoba powołana przez ADO odpowiedzialna za organizację ochrony danych osobowych.
u. Usługi – należy przez to rozumieć Usługi związane z korzystaniem z Systemu Asystent Trenera Unicoach, świadczone przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
v. Administrator Systemu – należy przez to rozumieć Użytkownika posiadającego prawa administracji i zarządzania Systemem.
w. Panel Administratora – należy przez to rozumieć podstronę Systemu, na której Administrator Systemu może Zarządzać Systemem.
x. Strona internetowa – należy przez to rozumieć stronę www.unicoach.pl oraz wszelkie podstrony i strony powiązane.
y. Umowa – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną między Użytkownikiem, a Usługodawcą zawartą z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
z. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, który jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin określa zasady korzystania z Systemu oraz oferowanych przez Usługodawcę usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkownika.
2) Podmiotem świadczącym usługi wskazane w Regulaminie jest Usługodawca.
3) Dostęp do Konta na zasadach określonych przez poszczególne licencje, w tym Usług oferowanych przez System, mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali pełnej Rejestracji w sposób wskazany w Regulaminie lub uzyskali dostęp do Konta, przydzielony przez Administratora Systemu.
4) Warunkiem korzystania z Systemu oraz z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie. Użytkownik akceptuje Regulamin poprzez:
5) zaznaczenie pola „akceptuję Regulamin serwisu”; podczas rejestracji;
6) zaznaczenie pola „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”
7) poprzez faktyczne korzystanie z Systemu.
8) Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Strony internetowej, a także Systemu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.

III. WARUNKI TECHNICZNE

1) System Asystent Trenera Unicoach wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet.
2) Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą spełniać określone wymagania techniczne opisane pod adresem: http://unicoach.pl/wymagania_techniczne.html
3) Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
4) W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.
5) Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przesyłanych danych.
6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Systemu i oferowanych Usług.

IV. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA
USŁUGODAWCA INFORMUJE, ŻE DOSTĘP DO SYSTEMU I USŁUG MOŻLIWY JEST PO:
1) Pełnej Rejestracji i założeniu konta.
2) Rejestracja następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na Stronie internetowej www.portal.unicoach.pl, po wypełnieniu odpowiednich pól formularza, zaakceptowaniu regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zatwierdzenie wprowadzonych danych przyciskiem „Zapisz”.
3) Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika, następujących informacji:
a) nazwę użytkownika;
b) hasło;
c) adresu e-mail Użytkownika;
d) imię i nazwisko Użytkownika.
4) Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.
5) Po dokonaniu Rejestracji, w terminie nie później niż 24 godziny od daty dokonania poprawnej Rejestracji, Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail link aktywacyjny. Aktywacji konta dokonuje się poprzez otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej. Po wykonaniu tej operacji Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z Systemu i Usług.
6) Po aktywacji Konta Użytkownik uzyskuje miesięczny Okres bezpłatny z licencją Coach Free, a także ma możliwość zmiany licencji na licencje płatną. W takim przypadku aktywacja licencji płatnej i dostęp do funkcji, które obejmuje licencja płatna nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z wybraną licencją i wybranym modelem płatności.
7) Po upływie miesięcznego Okresu bezpłatnego Użytkownik dokonuje wyboru Licencji płatnej. W celu aktywacji wybranej Licencji, Użytkownik wybiera model płatności. Swój wybór potwierdza przyciskiem „Kup licencję”. W przypadku niedokonania wyboru, ważność Licencji Free wygasa.
8) Użytkownik jest uprawniony w dowolnym czasie do zmiany Licencji na inną Licencję, poprzez zmianę typu Konta w zakładce Moje Konto – Licencja i Status – Zmień Licencję. Następnie Użytkownik dokonuje wyboru określonej licencji, modelu płatności oraz uiszcza określoną opłatę adekwatną do dokonanego wyboru zgodną z cennikiem obowiązującym na dzień dokonania wyboru.
9) Uiszczenie Opłaty oznacza aktywację wybranej Licencji i przedłuża jej okres zgodnie z wybranym modelem płatności.
10) Po zakończeniu Okresu ważności licencji i braku opłaty za kolejny okres, konto zostanie zablokowane. Po dokonaniu ponownej opłaty konto zostanie odblokowane.
11) Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła dostępu do Systemu.
12) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Usługodawca informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z KONT
1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
2) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
3) Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Systemu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystania z Systemu w sposób zgodny z Regulaminem;
c) korzystania z Systemu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Użytkownika, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Systemu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną z ramienia Usługodawcy;
e) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Systemie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie materiałów zamieszczonych w systemie oraz informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
f) niepodejmowania działań mających na celu próbę pozyskania dostępu do danych nienależących do Użytkownika, złamanie zabezpieczeń, złamanie systemu autoryzacji lub inną formę zakłócania prawidłowego funkcjonowania Systemu, w tym próbę pozyskania kodów źródłowych.
4) Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
5) Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Systemu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
6) Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Systemu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Systemu lub Usług oferowanych przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuści się za pośrednictwem Systemu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
c) dopuści się innych zachowań nagannych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, sprzecznych z celami utworzenia Systemu lub godzących w dobre imię Usługodawcy;
d) założył Konto pomimo uprzedniego pozbawienia go prawa do korzystania z Systemu, z zastrzeżeniem ust. 8
7) Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Systemu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Usługodawcy.
8) W przypadku pozbawienia uprawnień do korzystania z Systemu lub ograniczenia dostępu w przypadkach określonych w ust. 7, Usługodawca nie zwraca uiszczonej Opłaty.
9) Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z systemu, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Systemie powiązane z Użytkownikiem również staną się niedostępne w systemie. Rezygnując z użytkowania Konta Użytkownik zrzeka się z możliwości dalszego korzystania z Konta.

VI. OPŁATY
1) Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach wybranej Licencji Coach lub Club jest odpłatne, z wyjątkiem korzystania z Licencji Coach Free w czasie trwania Okresu bezpłatnego.
2) Szczegółowe informacje o wysokości Opłat oraz parametrach poszczególnych licencji znajdują się w Cenniku zamieszczonym stronie www.unicoach.pl
3) Opłaty są wnoszone z góry za kolejne Okresy ważności określonej licencji.
4) Użytkownik samodzielnie uiszcza opłatę za korzystanie z wybranej licencji , przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę w mailu informacyjnym wysłanym na adres e-mail podany przy rejestracji konta.
5) Usługodawca, w terminie 7 dni roboczych od dnia odnotowania wpłaty należności z tytułu Abonamentu wystawi fakturę VAT i prześle na adres email podany przy rejestracji konta.
6) Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania przez Usługodawcę wpłaty na wskazanym rachunku bankowym. Okres ważności licencji Użytkownik może sprawdzić w zakładce „ Moje Konto”  „Licencja Status”  „Moja licencja”.
7) Na Opłatę składa się:
8) Opłata za wybrany typ Konta w wybranym modelu płatności.
9) W przypadku zmiany bezpłatnej licencji Coach Free na inną płatną licencje, zmianę uznaje się za poczynioną w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy Opłat związanych z dokonanym wyborem i potwierdzeniu dostępu przez Administratora.
10) Wszelkie zmiany w cenniku Opłat będą ogłaszane na stronie www.unicoach.pl oraz będą obowiązywać Użytkowników dopiero po dokonaniu przedłużenia ważności licencji. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Systemu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat

VII. PRZERWY TECHNICZNE
1) Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Systemu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
2) Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
3) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1) W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami Regulaminu.
2) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3) Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Usługodawcę.
4) Usługodawca jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5) Usługodawca zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika. Usługodawca zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Użytkownika będą:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
6) Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą pisemne żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
7) Usługodawca oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Usługodawcy zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem.
8) System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają:
a) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Systemu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
b) tworzenie statystyk oglądalności podstron Systemu,
c) zapamiętanie preferencji Użytkownika, w tym wyboru wariantu językowego Strony internetowej.
9) Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Systemu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jest to jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
10) Usługodawca oświadcza, iż dołoży szczególnej staranności, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Systemu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Usługodawcy na adres e – mail: kontakt@unicoach.pl
11) Usługodawca informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Usługodawcy związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji. Wszelkie wiadomości przesłane na adres wskazany w formularzu rejestracji uważa się w razie wątpliwości za doręczone.
12) Jeśli Użytkownik umieszcza w Systemu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
a) W tym zakresie jednocześnie z akceptacją niniejszego Regulaminu Użytkownik zawiera z Usługodawcą Umowę Powierzenia, której przedmiotem jest powierzenie Usługodawcy przez Użytkownika przetwarzania zbioru danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu
b) Celem powierzenia jest realizacja obsługi informatycznej
c) Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do systemu informatycznego
d) Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie
e) Usługodawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych przez Użytkownika wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki techniczne i organizacyjne, przewidziane w art. 36-39 Ustawy
f) Usługodawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych przez Użytkownika spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy

IX. REKLAMACJE
1) Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz pytania dotyczące użytkowania Systemu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@unicoach.pl lub na adres korespondencyjny (siedziby spółki podany na stronie www.unicoach.pl) z dopiskiem „Reklamacja”.
2) Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika, jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
3) Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
4) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne.
5) Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Systemu można kierować pocztą elektroniczną na adres e – mail: kontakt@unicoach.pl

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu ani też zmieniać ich treści.
2) Użytkownicy Systemu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie korzystając ze strony internetowej www.unicoach.pl/regulamin/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3) Usługodawca zastrzega, że System oraz zawarte w nim elementy graficzne Usługodawcy, logotypy Usługodawcy, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Systemu treści stanowiących przedmiot wyłącznych praw autorskich Usługodawcy.
4) W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Prawem właściwym dla wszelkich spraw związanych z korzystaniem z Systemu i wykonaniem umowy jest prawo polskie.
5) O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje na Stronie internetowej przynajmniej z wyprzedzeniem 14 dni. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. Brak informacji od Użytkownika o niewyrażeniu przez niego zgody na nową treść Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o wprowadzeniu zmian, poczytuje się za wyrażenie zgody.

TU MOŻESZ POBRAĆ OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN:
Regulamin Korzystania-z-systemu-AT-Unicoach-2017